ปีที่พิมพ์ : 2550
ISBN : 978-974-55

รายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานเทียบโอนผลการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสามัญและอาชีวศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศ
บทที่ 1 บทนำ
 • ความเป็นมาของปัญหาการวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัย
 • ขอบเขตของการวิจัย
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • คำนิยามและศัพท์เฉพาะ
 • วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 2 การเทียบโอนผลการศึกษาในประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
บทที่ 3 การเทียบโอนผลการศึกษาในต่างประเทศ
 • ประเทศออสเตรเลีย
 • ประเทศมาเลเซีย
 • ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
 • ประเทศสหราชอาณาจักร
 • ประเทศฝรั่งเศส
บทที่ 4 สรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะ
 • สรุปการวิจัย
 • ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

Download