ปีที่พิมพ์ : 2549
ISBN : 974-559-85

นำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ในการสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนา วิธีการดำเนินการ และการนำเสนอสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการปฏิรูปการเรียนรู้และสรุปผลการสัมมนา

คำนำ

ความเป็นมา

วัตถุประสงค์ในการสัมมนา

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

วิธีดำเนินการ

การนำเสนอสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการปฏิรูปการเรียนรู้

สรุปผลการสัมมนา

ภาคผนวก

Download