ปีที่พิมพ์ : 2546
ISBN :

เป็นการรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏฺรูปการศึกษาในวาระครบรอบ 3 ปีของการประกาศใช้ พระราชการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 วิธีดำเนินการ

- วิธีดำเนินการ
- ตารางการวิเคราะห์เชิงประเมินผลสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา

บทที่ 3 ความก้าวหน้าการปฏิรูปการศึกษา
หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา

ส่วนที่ 1 สาระสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ส่วนที่ 2 สิ่งที่ต้องดำเนินการและผลการดำเนินงาน

ประเด็นที่ 1 การจัดโครงสร้างและองค์กรการบริหารการศึกษาของรัฐ
ประเด็นที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
ประเด็นที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นที่ 4 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน

บทที่ 4 สรุป ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม
ภาคผนวก

Download