ปีที่พิมพ์ : 2549
ISBN : 974-015-21

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายว่าด้วยการรับนักเรียนชั้น ป.1 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานแต่ละสังกัดเป็นผู้กำหนดขึ้น สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายการรับนักเรียนชั้น ป.1 โดยให้สถานศึกษายกเลิกการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ป.1 ด้วยการสอบข้อเขียน หรือสอบอย่างอื่นที่ใช้เนื้อหาวิชาการ

คำนำ

บทนำ

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
กรอบความคิดของการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล : ความสอดคล้องของนโยบาย

สรุปนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1
ความสอดคล้องของนโยบายที่เกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล : การดำเนินตามนโยบายและวิธีการรับนักเรียน

ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ความเข้าใจในนโยบายว่าด้วยการรับนักเรียนชั้น ป.1 ของผู้บริหาร
การดำเนินตามนโยบายว่าด้วยการรับนักเรียนชั้น ป.1
วิธีการรับนักเรียนชั้น ป.1

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล : ผลการดำเนินงานและความพึงพอใจต่อนโยบาย

ผลการดำเนินงาน
ความพึงพอใจต่อนโยบายว่าด้วยการรับนักเรียนชั้น ป.1
ปัจจัยที่มีส่วนเอื้อและปัญหา/อุปสรรคของการนำนโยบายว่าด้วยการรับนักเรียนชั้น ป.1 ไปปฏิบัติ

บทสรุปและอธิปรายผล

บรรณานุกรม

Download