Education in thailand 2018

ปีที่พิมพ์ 2562

สภาวะการศึกษาไทย 2560-2561

ปีที่พิมพ์ 2562

สภาการศึกษาเสวนา 2018 รวมพลังพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย

ปีที่พิมพ์ 2561

สมรรถนะการศึกษาไทย ในเวทีสากล ปี 2561 (IMD 2018)

ปีที่พิมพ์ 2561

รายงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย และบุตรหลานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

ปีที่พิมพ์ 2561

สมรรถนะการศึกษาไทย ในเวทีสากล ปี 2560 (IMD 2017)

ปีที่พิมพ์ 2561

รายงานประจำปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปี 2564

ปีที่พิมพ์ 2564

รายงานการวิจัยแนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ

ปีที่พิมพ์ 2563

รายงานผลการจัดงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า

ปีที่พิมพ์ 2563

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด