บทวิเคราะห์สภาวการณ์ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทยในเวทีสากลปี 2563

ปีที่พิมพ์ 2564

 แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ปีที่พิมพ์ 2564

สมองซีกขวามีค่ามากกว่าที่คิด

ปีที่พิมพ์ 2563

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนวัยสูงอายุ (ฉบับเข้าใจง่าย)

ปีที่พิมพ์ 2563

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนวัยแรงงาน (ฉบับเข้าใจง่าย)

ปีที่พิมพ์ 2563

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนในวัยเรียน

ปีที่พิมพ์ 2563

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนปฐมวัย

ปีที่พิมพ์ 2563

การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการตัดสินใจเชิงนโยบายของหน่วยงานส่วนกลาง

ปีที่พิมพ์ 2559

รายงานการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่ Thailand Report on Mobile Learning

ปีที่พิมพ์ 2557

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด