รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

ปีที่พิมพ์ 2567

การจัดการศึกษาด้านศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts Education) ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ปีที่พิมพ์ 2553

รูปแบบและแนวทางการจัดการการศึกษาศิลปศาสตร์ (Liberal Arts Education) ในสถาบันอุดมศึกษาไทย

ปีที่พิมพ์ 2553

การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา (Work-Integrated-Learning)

ปีที่พิมพ์ 2552

ข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2547

ระบบธนาคารหน่วยกิตและกลไกขับเคลื่อน :ความเชื่อมโยงระหว่างภาคอุดมศึกษากับภาคแรงงาน/ภาคประกอบการ

ปีที่พิมพ์ 2563

Thailand’s Research Synopses Thailand-US Education Roundtables 2001-2005

ปีที่พิมพ์ 2551

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำในระดับอุดมศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2550

รายงานสรุปผลการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 3 เรื่อง การวิจัยนโยบายการปฏิรูประบบอุดมศึกษาและการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2548 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ปีที่พิมพ์ 2549

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด