แผนการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2566 - 2567

ปีที่พิมพ์ 2565

รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565

ปีที่พิมพ์ 2565

รูปแบบการวัดและประเมินการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

ปีที่พิมพ์ 2565

การวิจัยติดตามและประเมินคุณลักษณะผู้เรียนตามกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

ปีที่พิมพ์ 2565

รายงานการติดตามการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในปี 2561-2563

ปีที่พิมพ์ 2565

แนวทางการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับอาชีวศึกษา สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2565

แนวทางการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ปีที่พิมพ์ 2565

วิจัยแนวทางการจัดทำมาตรฐานของสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2565

การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อตอบสนองการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2565

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด