บทวิเคราะห์การพัฒนาการศึกษาอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - 19

ปีที่พิมพ์ 2564

แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในสถานศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2564

รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563

ปีที่พิมพ์ 2564

รายวิชาเพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561

ปีที่พิมพ์ 2563

สภาการศึกษาเสวนา ๒๐๑๙ (OEC Forum 2019) : จากข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2563

แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาชาติสู่การปฎิบัติสำหรับประเทศไทย

ปีที่พิมพ์ 2563

รายงานผลการศึกษา เรื่อง การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ : บทเรียนจากต่างประเทศ

ปีที่พิมพ์ 2563

มาตรฐานการจัดการศึกษาผู้สูงอายุ

ปีที่พิมพ์ 2562

รายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยใช้แนวคิดระบบการวัดผลแบบ OKRs : Objective and Keys Results

ปีที่พิมพ์ 2562

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด