แผนการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2566 - 2567

ปีที่พิมพ์ 2565

รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565

ปีที่พิมพ์ 2565

รายงานการติดตามการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในปี 2561-2563

ปีที่พิมพ์ 2565

แนวทางการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับอาชีวศึกษา สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2565

แนวทางการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ปีที่พิมพ์ 2565

วิจัยแนวทางการจัดทำมาตรฐานของสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพทางการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2565

การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อตอบสนองการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2565

รายงานผลการจัดงานการประกวดสื่อวีดิทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0

ปีที่พิมพ์ 2564

นวัตกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ: กรณีตัวอย่างโรงเรียนบ้านปะทาย

ปีที่พิมพ์ 2564

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด