ปีที่พิมพ์ : 2566

ISBN : 978-616-270-400-0

รายงานการศึกษาไทย พ.ศ.2565

บทนํา
ระบบการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
การบริหารและการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
การเข้าถึงการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้
ครู บุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
งบประมาณเพื่อการศึกษา
การศึกษานานาชาติในประเทศไทยและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา
ผลงานสําคัญและก้าวต่อไปของการศึกษาไทย

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด