การจัดการความรู้ (Knowledge management) (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)

ปีที่พิมพ์ 2566

กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (Asen Qualifications Reference Framework)

ปีที่พิมพ์ 2565

ทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและการทำงาน (Soft skill) สำหรับผู้เรียน : ผลการศึกษาและแนวทางการพัฒนา

ปีที่พิมพ์ 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

ปีที่พิมพ์ 2565

รายงานการศึกษารูปแบบการจัดระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของคนไทย ๔.๐

ปีที่พิมพ์ 2565

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาชิรญาณวโรรส พระผู้ราชาปราชญ์ราชบัณฑิตไทย:งานและพระราชดำริด้านการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2565

ทักษะที่จำเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) เพื่อเตรียมการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 : ผลการศึกษาและแนวทางการส่งเสริม

ปีที่พิมพ์ 2565

ชุดความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทำมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา DOE Thailand

ปีที่พิมพ์ 2564

สภาการศึกษาเสวนา 2020 (OEC Forum 2020) : การศึกษายกกำลังสอง

ปีที่พิมพ์ 2564

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด