สภาวะการศึกษาไทย ปี 2558/2559 ความจำเป็นของการแข่งขันและการกระจายอำนาจในระบบการศึกษาไทย

ปีที่พิมพ์ 2560

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร

ปีที่พิมพ์ 2559

สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2558 (IMD 2015)

ปีที่พิมพ์ 2559

สภาวะการศึกษาไทยปี 2559/2560 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

ปีที่พิมพ์ 2561

สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี 2559 (IMD 2016)

ปีที่พิมพ์ 2560

Education in Thailand

ปีที่พิมพ์ 2560

สภาวะการศึกษาไทยปี 2561/2562 การปฏิรูปการศึกษาในยุคดิจิทัล

ปีที่พิมพ์ 2563

สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากลปี 2563 (IMD2020)

ปีที่พิมพ์ 2564

รายงานการศึกษาเรื่องการพัฒนาแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2560

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด