ความเคลื่อนไหวการศึกษาไทยและการศึกษาโลก

ปีที่พิมพ์ 2566

Education in Thailand 2022

ปีที่พิมพ์ 2566

รายงานองค์ความรู้การใช้การศึกษาเป็น SOFT POWER ในการพัฒนาประเทศ

ปีที่พิมพ์ 2566

รายงานผลการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา กรณีศึกษาของต่างประเทศและประเทศไทย

ปีที่พิมพ์ 2566

สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ปี 2565 (IMD2022)

ปีที่พิมพ์ 2566

รายงานประจำปี 2565

ปีที่พิมพ์ 2566

รายงานผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ

ปีที่พิมพ์ 2566

การจัดระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของคนไทย 4.0

ปีที่พิมพ์ 2566

รายงานการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของคนไทย 4.0

ปีที่พิมพ์ 2566

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด