รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area - based)

ปีที่พิมพ์ 2565

การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและใช้ประโยชน์ได้จริง

ปีที่พิมพ์ 2565

กรอบการประเมินคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทย (The Thailand Education Data Quality Assessment Framework: Thailand Ed-DQAF)

ปีที่พิมพ์ 2564

รายงานการติดตามและประเมินผลนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Thailand 4.0

ปีที่พิมพ์ 2562

ประสิทธิผลของแหล่งการเรียนรู้ การเผยแพร่และการนำมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

ปีที่พิมพ์ 2562

รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561 Education in Thailand 2018

ปีที่พิมพ์ 2562

รายงานวิจัยข้อเสนอตัวชี้วัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลกตามกรอบเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDG 4.7)

ปีที่พิมพ์ 2561

รายงานวิจัย แนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) ประสบการณ์นานาชาติ

ปีที่พิมพ์ 2561

ทิศทางและโจทย์วิจัยของการศึกษาไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

ปีที่พิมพ์ 2559

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด