แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2564 - 2570

ปีที่พิมพ์ 2565

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

ปีที่พิมพ์ 2564

EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT ACT B.E. 2562 (2019)

ปีที่พิมพ์ 2564

รายงานการศึกษา แนวทางการยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัยในสถาบันอุดมศึกษาของไทย

ปีที่พิมพ์ 2564

National Standard for Early Childhood Development Center (Abridged Version)

ปีที่พิมพ์ 2563

รายงานการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทยและต่างประเทศกรณีศึกษา ประเทศญี่ปุ่น สิงค์โปร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนท์ กรุงเทพ

ปีที่พิมพ์ 2563

รายงานการศึกษาสภาวการณ์การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทย

ปีที่พิมพ์ 2563

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ฉบับย่อ)

ปีที่พิมพ์ 2562

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ปีที่พิมพ์ 2562

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด