รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ปีที่พิมพ์ 2566

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ปีที่พิมพ์ 2566

แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบทวิ-พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบริบททางสังคมที่หลากหลาย

ปีที่พิมพ์ 2566

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีที่พิมพ์ 2566

โครงการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทย

ปีที่พิมพ์ 2566

แนวทางการดำเนินการช่วงรอยเชื่อมต่อของเด็กปฐมวัย ตั้งแต่ 0-8 ปี

ปีที่พิมพ์ 2566

แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2564 - 2570

ปีที่พิมพ์ 2565

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

ปีที่พิมพ์ 2564

EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT ACT B.E. 2562 (2019)

ปีที่พิมพ์ 2564

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด