แนวทางการสนับสนุนการจัดการศึกษาในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล

ปีที่พิมพ์ 2564

คู่มือการคัดกรองและพัฒนาพหุปัญญา

ปีที่พิมพ์ 2564

รายงานผลการพัฒนารูปแบบและกลไกการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ฉบับสรุป

ปีที่พิมพ์ 2564

การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับสรุป

ปีที่พิมพ์ 2564

แนวทางการฟื้นตัวทางการศึกษาจากสถานการณ์ COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพและเสมอภาค

ปีที่พิมพ์ 2564

การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาในลักษณะกองทุน

ปีที่พิมพ์ 2564

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาคประชาสังคม/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....

ปีที่พิมพ์ 2563

รายงานการติดตามและวิจัยเชิงประเมิน บทบาทและสัมฤทธิ์ผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ปีที่พิมพ์ 2562

เรื่องเล่าจากโรงเรียน : บริหารงาน บริหารคน สู่ความสำเร็จ

ปีที่พิมพ์ 2562

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด