ปีที่พิมพ์ : 2566

ISBN : 978-616-270-406-2

รายงานสรุปผลการประชุมสภาการศึกษาเสวนา OEC Forum

คํานํา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 5 ปี สภาการศึกษาเสวนา การศึกษาวิถีใหม่ในโลกการเรียนรู้ยุคดิจิทัล
    (New normal Education in Age of Digital Learning)
บทที่ 3 สรุปผลการประชุมสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum)
    3.1 ฟังเสียงครู ปัญหาหน้างานหรือบริบทการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
    3.2 การจัดการศึกษาในยุค Digital Transformation
    3.3 100 ปี การศึกษาภาคบังคับในประเทศไทย บริบทจากอดีตสู่อนาคต
    3.4 EF กับเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล
    3.5 บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาในยุ คดิจท3.6 ฟังเสียงผู้บริหารสถานศึกษา : ผู้นําสร้างการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
    3.7 ทิศทางและแนวโน้มการจัดการศึกษา เพื่อรองรับอาชีพแห่งอนาคต
    3.8 การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนในยุคโควิด - 19
บทที่ 4 สรุปผลการประชุมมหกรรมการศึกษาไทย “Education in Thailand”
    4.1 การศึกษาเพื่อความยั่งยืน
    4.2 การจัดการศึกษาหลังโควิด - 19
    4.3 ประเด็นร่วมสมัยทางการศึกษา
    4.4 การศึกษาตลอดช่วงวัย
    4.5 การปฏิรูปการศึกษา
    4.6 ห้องปฏิบัติการทางนโยบาย (Policy Lab)

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด