Education in Thailand 2019-2021

ปีที่พิมพ์ 2565

รายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ Notinonal Digtal Learning Platfrom สำหรับประเทศไทย

ปีที่พิมพ์ 2565

รายงานการศึกษาวิจัย เรื่องสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีที่พิมพ์ 2564

สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากลปี 2563 (IMD2020)

ปีที่พิมพ์ 2564

รายงานวิจัย แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับสรุป)

ปีที่พิมพ์ 2564

สมรรถนะการศึกษาไทย ในเวทีสากล ปี 2562 (IMD2019)

ปีที่พิมพ์ 2563

สภาวะการศึกษาไทยปี 2561/2562 การปฏิรูปการศึกษาในยุคดิจิทัล

ปีที่พิมพ์ 2563

รายงานการศึกษารูปแบบและกลไกการมีส่วนร่วมและสมัชชาการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2562

รายงานการวิจัย การพัฒนาการศึกษานานาชาติ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

ปีที่พิมพ์ 2562

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด