สรุปสาระสำคัญรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ในระยะ 5 ปีแรกของแผน (พ.ศ.2560-2564)

ปีที่พิมพ์ 2566

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ.2560(พิมพ์ครั้งที่ 4)

ปีที่พิมพ์ 2566

การศึกษาความต้องการกำลังคนที่เชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน (Area-based)

ปีที่พิมพ์ 2564

การศึกษาความต้องการกำลังคนที่เชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน (Area-based) : รายจังหวัด

ปีที่พิมพ์ 2564

AQRF Referhcing Report of Thailand

ปีที่พิมพ์ 2563

การศึกษาแนวโน้มความต้องการกำลังคนโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน

ปีที่พิมพ์ 2563

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2562

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2560 National Qualifications framework 2017

ปีที่พิมพ์ 2562

คู่มือการใช้รูปแบบแนวทางการให้การศึกษาและสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและชุมชน

ปีที่พิมพ์ 2562

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด