การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู้เชิงพื้นที่

ปีที่พิมพ์ 2565

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบนาตนเองเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีที่พิมพ์ 2565

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์

ปีที่พิมพ์ 2565

รายงานวิจัยโครงการพัฒนากลไกและระบบการประสานงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ปีที่พิมพ์ 2565

รายงานวิจัยโครงการนําร่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ EF (Executive Functions) ในเด็กระดับปฐมวัยและเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ

ปีที่พิมพ์ 2565

เล่มที่ 6 แนวทางการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง( Executive Functions : EF)

ปีที่พิมพ์ 2565

เล่มที่ 5 แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางผ่าน กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม

ปีที่พิมพ์ 2565

เล่มที่ 4 แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)

ปีที่พิมพ์ 2565

เล่มที่ 3 แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ มอนเตลชอรี (Montessori Approach)

ปีที่พิมพ์ 2565

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด