รายงานบทวิเคราะห์ผลการกู้ยืมเงิน กยศ. ที่มีต่อโอกาสการเข้าถึงและคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ปีที่พิมพ์ 2558

รายงานโครงการวิจัย เรื่อง มาตรการทางภาษีอากรเพื่อส่งเสริมการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2550

รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2562

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่องการจัดเก็บภาษีเงินได้จากโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา

ปีที่พิมพ์ 2555

รายงานฉบับสมบูรณ์ ผลกระทบของโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชาต่อระบบการศึกษา ในมิติด้านเศรษฐศาสตร์และด้านการศึกษาโดยรวม

ปีที่พิมพ์ 2553

การศึกษาต้นทุนผลผลิตของการเรียนการสอนในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน

ปีที่พิมพ์ 2550

รายงานฉบับสมบูรณ์ การวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษาผ่านหน่วยงานกลาง

ปีที่พิมพ์ 2553

รายงานการวิจัย เรื่อง การลดหย่อนและยกเว้นภาษีสำหรับผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

ปีที่พิมพ์ 2550

รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีที่พิมพ์ 2551

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด