ปีที่พิมพ์ : 2553

ISBN :

เอกสารฉบับนี้นำเสนอเกีี่ยวกับ การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษาผ่านหน่วยงานกลาง เป็นการศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและต่างประเทศ ในส่วนของต่างประเทศนั้น ประเทศอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเพื่ออุดมศึกษาโดยผ่านหน่วยงานกลาง หรือที่เรียกว่า “Higher Education Funding Council for England-HEFCE”

กิตติกรรมประกาศ
บทสรุปผู้บริหาร
Abbreviation
อักษรคำย่อ
บทนำ
 1. หลักการและเหตุผล
 2. วัตถุประสงค์
 3. ขอบข่ายการดำเนินงานวิจัย
 4. แนวทางการดำเนินการวิจัย
 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การศึกษาทบทวนระบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษาของต่างประเทศ
 1. ประเทศอังกฤษ
  1. ปรัชญาและแนวคิดระบบอุดมศึกษาของประเทศสหราชอาณาจักร
  2. โครงสร้างและบริบทการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษา
  3. โครงสร้างองค์กรของหน่วยงานการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษา
   1. โครงสร้างองค์กร
   2. พันธกิจและบทบาทหน้าที่
   3. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นในระบบอุดมศึกษา
  4. กลไกและเครื่องมือทางการเงินที่ใช้
  5. แนวทางการกำกับทิศทางและคุณภาพของระบบอุดมศึกษา
  6. สรุปประเด็นสำคัญ
 2. ประเทศออสเตรเลีย
  1. ปรัชญาและแนวคิด
  2. โครงสร้างและบริบทการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษา
  3. โครงสร้างองค์กรของหน่วยงานการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษา
   1. โครงสร้างองค์กร
   2. พันธกิจและบทบาทหน้าที่
  4. กลไกและเครื่องมือทางการเงินที่ใช้
  5. แนวทางการกำกับทิศทางและคุณภาพของระบบอุดมศึกษา
 3. ประเทศจีน
  1. ปรัชญาและแนวคิด
  2. การศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีน
  3. โครงสร้างและบริบทการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษา
 4. ประเทศไทย
  1. ปรัชญาและแนวคิด
  2. โครงสร้างและบริบทการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษา
  3. โครงสร้างองค์กรของหน่วยงานการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษา
   1. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นในระบบอุดมศึกษา
  4. กลไกและเครื่องมือทางการเงินที่ใช้
  5. แนวทางการกำกับทิศทางและคุณภาพของระบบอุดมศึกษา
  6. สรุปประเด็นสำคัญ
 5. สรุปและเปรียบเทียบระบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษาของประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย จีน และไทย
ข้อเสนอระบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการอุดมศึกษา
 1. บทนำ
 2. หลักการและแนวคิดในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่ออุดมศึกษา
 3. ความจำเป็นและวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่ออุดมศึกษา
 4. โครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานกลางเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่ออุดมศึกษา
 5. กลไก/เครื่องมือทางการเงินเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
 6. รูปแบบการจัดตั้งหน่วยงานกลาง
 7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
บรรณานุกรม
คณะผู้วิจัย
ภาคผนวก

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด