ปีที่พิมพ์ : 2555

ISBN : -

รายงานวิจัยฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อประมาณมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมการจัดบริการการศึกษา โดยโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา เฉพาะที่จดทะเบียน เพื่อการคำนวณรายได้พึงประเมินและจำนวนภาษีที่จัดเก็บ การกำหนดอัตราภาษี และรูปแบบ/วิธีการจัดเก็บภาษี รวมทั้งผลกระทบต่อผู้จัดบริการการศึกษาและผู้เรียน เพื่อจัดทำข้อเสนอทางเลือกในการจัดเก็บภาษีจากบริการการศึกษานอกระบบโรงเรียน (โรงเรียนกวดวิชา) และข้อเสนอแนะแนวทางการนำรายได้จากการจัดเก็บภาษีไปใช้เพื่อการจัดการศึกษา

 

กิตติกรรมประกาศ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
1. บทนำ
2. อุปทานการกวดวิชา
3. รายจ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือน
4. ค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาในประเทศไทย
5. ผลกระทบด้านภาษีต่อตลาดการกวดวิชา ในประเทศไทย
6. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะทางนโยบาย
ภาคผนวก 1 
ภาคผนวก 2
ภาคผนวก 3
ภาคผนวก 4
ภาคผนวก 5

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด