ปีที่พิมพ์ : 2562

ISBN : 978-616-270-200-6

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และปัจจัยที่ส่งผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศ ๒) พัฒนา รูปแบบ/แนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา จากประสบการณ์ของต่างประเทศและสถานศึกษา ในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และ ๓) จัดทำข้อเสนอแนวทาง การส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาในระดับนโยบายและระดับสถานศึกษา โดยวิธีการศึกษาเอกสารทั้งในและต่างประเทศ โดยศึกษาเอกสารประเทศที่พัฒนาแล้ว

สารบัญ
คำนำ
คำนำคณะวิจัย
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทที่ ๑ บทนำ
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ ๓ วิธีการวิจัย
บทที่ ๔ ผลการศึกษา

        ๔.๑ ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ของการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของต่างประเทศ
        ๔.๒ ผลการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของประเทศไทย ๑๐๙
        ๔.๓ ประเด็นสำคัญที่สมควรนำไปสร้างรูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
        ๔.๔ รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
        ๔.๕ ข้อเสนอแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาในระดับนโยบายและระดับสถานศึกษา
บทที่ ๕ สรุปผลการวิจัย การอภิปราย และเสนอแนะ
        ๕.๑ สรุปผลการวิจัย
        ๕.๒ การอภิปรายผลการวิจัย
        ๕.๓ ข้อเสนอแนะ
รายการอ้างอิง
ภาคผนวก
 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด