ปีที่พิมพ์ : 2558

ISBN : 978-616-270-087-3

เอกสารรายงานการศึกษาสภาพและผลการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในจังหวัดขอนแก่น จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบสภาพการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและผลการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่มีต่อโอกาสการเข้าถึงและคุณภาพการศึกษา และใช้ประโยชน์ในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนิงานให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้การศึกษามีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายต่อไป

สารบัญ
   
คำนำ  
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
สารบัญ  
บทนำ  
ตอนที่ 1  ความเป็นมาของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
ตอนที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
             2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
             2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 
ตอนที่ 3  สภาพการดำเนินงานและผลการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น
             3.1 สภาพการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยสรุป
             3.2  ผลการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในภาพรวมและในจังหวัดขอนแก่น
 
ตอนที่ 4  สรุปและวิเคราะห์ผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
             4.1 สรุปผลการศึกษาสภาพและผลการกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
             4.2  วิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
 
เอกสารอ้างอิง  
   
   

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด