ปีที่พิมพ์ : 2562

ISBN : 978-616-270-223-5

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงานนโยบายการศึกษา จึงได้จัดทำเอกสารประมวลผลการดำเนินการศึกษาวิจัย ด้านทรัพยากรเพื่อการศึกษา จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ๒) การศึกษาระบบบริหารภาครัฐด้านทรัพยากรเพื่อการศึกษา และ ๓) การปรับบทบาทภาครัฐเพื่อเข้าสู่ระบบการมี ส่วนร่วมจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ซึ่งมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถ นำไปสู่การกำหนดนโยบายการศึกษา และพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป

สารบัญ
คำนำ
สารบัญ
สารบัญรูปภาพ
๑. รูปแบบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

    - ขั้นตอนและวิธีการระดมทรัพยากร
    - กลยุทธ์การดำเนินงาน
    - วิธีการจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
    - ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา
    - ข้อเสนอเชิงนโยบาย
๒. รูปแบบการบริหารและกลไกการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา
    - การปรับระบบการบริหารภาครัฐด้านทรัพยากรเพื่อการศึกษา
    - ข้อเสนอเชิงนโยบาย
    - สรุปการปรับระบบการบริหารภาครัฐด้านทรัพยากร เพื่อการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
๓. รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการศึกษาจากทุกภาคส่วน
    - รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของภาคส่วนต่าง ๆ
    - องค์ประกอบหลักและเงื่อนไขความสำเร็จ ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
    - ข้อเสนอเชิงนโยบาย
บรรณานุกรม
 

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด