ปีที่พิมพ์ : 2553

ISBN : 978-616-270-004-0

เอกสารฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาที่รัฐบาลจัดสรรให้หน่วยงานด้านการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง สำหรับใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการที่ของบประมาณไว้ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการศึกษา กำหนดนโยบาย และงานวิจัย ติดตามและประเมินผลการศึกษา รายงานฉบับนี้ได้แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือ บทนำ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของข้อมูล และนิยามศัพท์ ส่วนที่ 2 การสังเคราะห์ข้อมูลงบประมาณด้านการศึกษาจำแนกตามประเภท/ระดับการศึกษา และหน่วยงาน และแผนภูมิประกอบการบรรยาย ส่วนที่ 3 ตารางข้อมูลงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป

บทนำ
งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2549-2553
  • งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาจำแนกตามลักษณะงาน
  • งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
  • งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน
  • งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามระดับการศึกษา/ประเภท
ตารางสถิติงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา
บรรณานุกรม
คณะผู้จัดทำ

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด