ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัดศึกษาเฉพาะกรณีพระไพศาลคุณากร

ปีที่พิมพ์ 2547

วัดใหม่กรงทอง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี การจัดการโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดดีเด่น

ปีที่พิมพ์ 2549

รายงานการประเมินสถานภาพการมีส่วนร่วมของสถาบันพระพุทธศาสนาในการส่งเสริมการจัดการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2552

รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา ประเภทการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรม:กรณีศึกษาวัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ปีที่พิมพ์ 2549

รายงานการศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ปีที่พิมพ์ 2547

รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมที่บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ วัดธารน้ำไหล

ปีที่พิมพ์ 2550

รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา ประเภทการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรม : กรณีศึกษาวัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ปีที่พิมพ์ 2549

รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา ประเภทการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรม:กรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ปีที่พิมพ์ 2549

รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมที่บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ วัดโอรสาราม

ปีที่พิมพ์ 2550

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด