ปีที่พิมพ์ : 2552

ISBN :

รายงานการประเมินสถานภาพการมีส่วนร่วมของสถาบันพระพุทธศาสนาในการส่งเสริมการจัดการศึกษา

บทนำ

 • ความเป็นมา
 • วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 • ขอบเขตของการประเมิน
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • นิยามศัพท์เฉพาะ

เอกสารและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 •  ตอนที่ 1 สถาบันพระพุทธศาสนากับสังคมไทย
 •  ตอนที่ 2 สถาบันพระพุทธศาสนากับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการศึกษา
 •  ตอนที่ 3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระพุทธศาสนากับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการศึกษา

 
วิธีดำเนินการ

 • ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล
 • กรอบการประเมิน
 • เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
 • วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 • ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

        ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
        ตอนที่ 2  ผลที่ได้จากการวัดตัวแปรที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของวัดในการส่งเสริม
                       การจัดการศึกษา
        ตอนที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการศึกษากับ
                      สภาพแวดล้อมและลักษณะบางประการของวัดและเจ้าอาวาส

 • ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

        ตอนที่ 1  สถานภาพการมีส่วนร่วมของสถาบันพระพุทธศาสนาในการส่งเสริม
                      การจัดการศึกษา
        ตอนที่ 2  ความพึงพอใจการมีส่วนร่วมของสถาบันพระพุทธศาสนาในการส่งเสริม
                      การจัดการศึกษา
        ตอนที่ 3  ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานของสถาบันพระพุทธศาสนาในการส่งเสริมการจัดการศึกษา

สรุปผลการวิจัย  อภิปราย และข้อเสนอแนะ

 • สรุปผลการวิจัย  
 • อภิปรายผลการวิจัย 
 • ข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ก  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ข  รายชื่อวัดและโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ค  รายชื่อผู้ให้ข้อมูลในการเก็บข้อมูลเชิงลึกโดยการสัมภาษณ์
 

Download

image
image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด