ปีที่พิมพ์ : 2549

ISBN : 974-559-77

ศึกษารูปแบบและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดราชโอรสาราม ศึกษาจุดเด่น ปัญหา อุปสรรค ยุทธศาสตร์และแนวทางแก้ไขการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรม ศึกษาความต้องการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดราชโอรสราม

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
บทที่ ๑ บทนำ
 • หลักการและเหตุผล
 • วัตถุประสงค์
 • ขอบเขตการวิจัย
 • นิยามศัพท์
 • วิธีดำเนินการวิจัย
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ ๒ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • การจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติต่างๆ
 • หลักทั่วไปในการบริหารการศึกษา
 • การฝึกอบรมตามแนวพุทธในหลักไตรสิกขา
 • การจัดการศึกษาของวัดและปัญหาอุปสรรค
บทที่ ๓ สภาพการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดราชโอรสาราม
 • สถานะและที่ตั้ง
 • ประวัติวัดราชโอรสาราม
 • สถาปัตยกรรมวัดราชโอรสาราม
 • ประวัติเจ้าอาวาส
 • การปฏิบัติตามภารกิจของคณะสงฆ์ ๖ ด้าน
 • โครงสร้างการบริหารของวัด
 • การจัดศาสนศึกษาของวัด
 • การเผยแผ่ศาสนธรรมของวัด
บทที่ ๔ รูปแบบและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรม ของวัดราชโอรสาราม
 • รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรม
 • ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรม
 • ปัจจัยที่ทำให้การจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดที่ประสบผลสำเร็จ
 • ปัญหา อุปสรรคในการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรม
 • ความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และการเผยแผ่ศาสนธรรม
 • แผนภูมิรูปแบบและผังมโนทัศน์การจัดการศึกษาและ การเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดราชโอรสาราม
บทที่ ๕ สรุปและข้อเสนอแนะ
 • รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดราชโอรสาราม
 • ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดราชโอรสาราม
 • ปัจจัยที่ทำให้การจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดประสบความสำเร็จ
 • ปัญหา อุปสรรคในการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรม
 • ความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดราชโอรสาราม
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด