รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษาของโออีซีดี ครั้งที่ 35

image

สรุปผลการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการนโยบายการศึกษา (Education Policy Committee: EDPC)

ขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

(The Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) ครั้งที่ 35

             ภายหลังจากรัฐบาลไทยได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการต่ออายุโครงการหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Country Program: CPI) ระยะที่สอง กับองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือองค์การโออีซีดี (Organisation of Economic Co -operation and Development: OECD) เป็นความร่วมมือ 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 - 2568 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะหน่วยงานด้านนโยบายการศึกษาของประเทศ และอยู่ในระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพสถิติการศึกษาไทย (Improving the Quality of Education Statistics) และโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย (Developing Skills Strategy in Thailand) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ Country Program: CP2 ระยะที่สองร่วมกับองค์การโออีซีตึ ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ส่งคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษา (Education Policy Committee: EDPC) ขององค์การโออีซีดีมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ทั้งการประชุมด้วยรูปแบบการเดินทางเข้าร่วมการประชุมที่กรุงปารีส และการประชุมออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 35 ณ สำนักงานใหญ่องค์การโออีซีดี กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ส่งคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย (1) ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และ (2)ตร.ภูมิพัทร เรื่องแหล่ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา เดินทางเข้าร่วมการประชุม ณ กรุงปารีส พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทยซึ่งเป็นข้าราชการสำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ณ ประเทศไทย อีกด้วย

 ดาวน์โหลด รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษาของโออีซีดี ครั้งที่ 35

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด