ปีที่พิมพ์ : 2550

ISBN : 974-559-91

เอกสารฉบับนี้เป็นการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน 5 กรณีศึกษาชุมชนของวัดธารน้ำไหล

คำนำ
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
 1. ความเป็นมาของปัญหา
 2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 3. ขอบเขตของการวิจัย
 4. คำนิยามศัพท์เฉพาะ
 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 1. ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม
 2. เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล
 3. งานวิจัยที่เกี่ยว
 4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
 1. กลุ่มตัวอย่าง
 2. วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล
 4. การนำเสนอผลการวิจัย
บทที่ 4 ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
 1. บริบททั่วไปของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี
 2. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
 3. สภาพทางเศรษฐกิจ
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนวัด ชุมชนและครอบครัว
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและครอบครัว
 6. นโยบายการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคม
 7. ผลจากการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมปฏิรูปการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้านของ โรงเรียน
 8. กิจกรรมบูรณาการเพื่อแก้ปัญหานักเรียนพฤติกรรมเสี่ยงโดยใช้บ้าน และ วัดมีส่วนร่วม (บ้าน วัด โรงเรียน = บวร)
 9. รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน
บทที่ 5 ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมของวัด
 1. บริบททั่วไปของวัดธารน้ำไหล
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีกับวัด
 3. ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์/สามเณร
 4. การบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ ผู้เรียนให้พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมของวัด
 5. ผลของการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมของวัดที่พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนทั้งด้านการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนา สังคม
 6. รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนของวัดธารน้ำไหล
บทที่ 6 ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมของชุมชน
 1. บริบททั่วไปของชุมชน
 2. ระบบความสัมพันธ์ในชุมชน
 3. สภาพทางด้านการเมืองการปกครอง
 4. นโยบายการบริหารจัดการของชุมชน การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคม เพื่อให้เยาวชนของชุมชนได้พัฒนาตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
 5. ศักยภาพของชุมชนด้านทรัพยากร ภูมิปัญญากลุ่ม
 6. การจัดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน
 7. รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนของชุมชน
บทที่ 7 ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมของครอบครัว
 1. บริบททั่วไปของครอบครัว
 2. ผลของการดำเนินชีวิตหรือการจัดกิจกรรมของครอบครัวที่พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนทั้งด้านการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนา สังคม
 3. ผลของการจัดกิจกรรมของครอบครัวที่พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนทั้งด้านการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
 4. รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของครอบครัว
บทที่ 8 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
 1. กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมร่วมกันของวัด โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน
 2. ผลสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่บูรณาการ กิจกรรมการเรียนรู้ระหว่าง วัด โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน
บทที่ 9 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
 1. สรุปผลการวิจัย
 2. อภิปรายผล
 3. ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด