ปีที่พิมพ์ : 2549

ISBN : 974-559-78

ศึกษารูปแบบและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดธรรมกาย ศึกษาประเด็นที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และส่งเสริมวัดในการจัดทำโครงการพัฒนาการศึกษา/เผยแผ่ศาสนธรรมของวัดพระธรรมกาย

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ
 • หลักการและเหตุผล
 • วัตถุประสงค์
 • ขอบเขตการวิจัย
 • นิยามศัพท์
 • วิธีดำเนินการวิจัย
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • ระยะเวลาดำเนินการวิจัย
บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • การจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติต่างๆ
 • แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม
 • หลักการทั่วไปในการบริหารการศึกษา
 • การจัดการศึกษาของวัด
บทที่ 3 สภาพการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดพระธรรมกาย
 • ประวัติวัดพระธรรมกาย
 • จุดประสงค์ในการสร้างและขยายพื้นที่วัดพระธรรมกาย
 • โครงสร้างการบริหารงานวัดพระธรรมกาย
 • ประวัติเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
 • บุคลากรของวัดพระธรรมกาย
 • กฎระเบียบของวัดพระธรรมกาย
 • การจัดการศึกษาศาสนธรรม
 • การเผยแผ่ศาสนธรรม
บทที่ 4 รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดพระธรรมกาย
 • รูปแบบการจัดศาสนศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรม
 • การวิเคราะห์ประเด็นที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . 2542
 • แนวทางการสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรม
บทที่ 5 บทสรุป และ ข้อเสนอแนะ
 • บทสรุป
 • ข้อเสนอแนะด้านการจัดการศึกษา
 • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
บรรณานุกรม

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด