ปีที่พิมพ์ : 2549

ISBN : 974-559-78

ศึกษาบริบททั่วไปของวัดใหญ่ชัยมงคล ศึกษานโยบายบริหารจัดการศึกษาในลักษณะแหล่งการเรียนรู้ของวัด ศึกษาประเด็นที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนำ
 • ภูมิหลัง ที่มา และความสำคัญของปัญหา
 • วัตถุประสงค์ในการวิจัย
 • ขอบเขตการวิจัย
 • ระเบียบวิธีวิจัย
 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • นิยามศัพท์
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
 • บทบาทของพระสงฆ์และวัด
 • งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัย
 1. บริบทวัดใหญ่ชัยมงคล
 2. ประวัติพระครูพิสุทธิ์บุญสาร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
 3. แหล่งการเรียนรู้ของวัดใหญ่ชัยมงคล
 4. ผลการเรียนรู้ของผู้มาวัด
บทที่ 5 บทสรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
 • สรุปผลการวิจัย
 • อภิปราย และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด