รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสุดยอดทักษะ ประจำปี 2567 (OECD Skills Summit 2024)

image

สารบัญ

ความเป็นมา Skills Summit 2024

พิธีเปิดการประชุมและการปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ Skills Summit ประจำปี 2024

กิจกรรมนอกสถานที่

กล่าวแนะนำการประชุม

การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Skills for the future : Building Bridge to New Opportunities

ปาฐกถาพิเศษเพื่อน าเข้าสู่การอภิปราย

การกล่าวสุนทรพจน์อย่างเป็นทางการของผู้แทนประเทศ (Formal Interventions)

 ดาวน์โหลด รายงานผลการเข้าร่วมประชุมสุดยอดทักษะ ประจำปี 2567  (OECD Skills Summit 2024)

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด