ปีที่พิมพ์ : 2564

ISBN : 978-616-270-288-4

สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากลปี 2563 (IMD2020)

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
          1.1 ที่มาและความสำคัญ
          1.2 ขอบเขตการศึกษา
          1.3 การนำเสนอข้อมูล
บทที่ 2 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในระดับนานาชาติ ปี 2563
          2.1 ผลการจัดอันดับโดย International Institute for Management Development (IMD)
          2.2 ผลการจัดอันดับโดย World Economic Forum (WEF)
          2.3 ผลการจัดอันดับดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI)
          2.4 ผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดศักยภาพการแข่งขัน ด้านทรัพยากรบุคคลของโลก (Global Talent Competitiveness Index)
บทที่ 3 ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทย ในระดับนานาชาติ ปี 2563
          3.1 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา ของประเทศไทยในภาพรวม
          3.2 การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน ด้านการศึกษาของ IMD
          3.3 อันดับตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของ IMD จำแนกตามการกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
บทที่ 4 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
          สรุป
          อภิปราย
          ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
คณะผู้จัดทำ
 


 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด