ปีที่พิมพ์ : 2563

ISBN : 978-616-270-239-6

สภาวะการศึกษาไทยปี 2561/2562 การปฏิรูปการศึกษาในยุคดิจิทัล

สารบัญ
คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทที่ 1 สภาวะเศรษฐกิจสังคมของไทย ปี 2561/2562
บทที่ 2 สภาวะการศึกษาไทย
บทที่ 3 ความสามารถในการแข่งขันและสมรรถนะการศึกษาของไทย
บทที่ 4 ปัญหาหลักและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทย
บทที่ 5 บทเรียนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศอื่น
บทที่ 6 ความรู้/ทักษะสำหรับโลกยุคดิจิทัล
บทที่ 7 การปฏิรูปเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผล
บทที่ 8 สรุป/ภาพรวมการปฏิรูปการศึกษาไทยที่ควรเป็น
บรรณานุกรม
 

 

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด