style2
เปลี่ยนการแสดงผล

สื่อสิ่งพิมพ์

นโยบายและแผน

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
ปีที่พิมพ์ 2560

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
ปีที่พิมพ์ 2560

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาผ่านตัวผู้เรียน
ปีที่พิมพ์ 2560

ข้อเสนอเชิงนโยบายและกลไกลการขับเคลื่อนการผลิตครูการพัฒนาครูและการบริหารงานบุคคลของครู
ปีที่พิมพ์ 2560

แผนพัฒนาการศึกษาภาคและจังหวัด
ปีที่พิมพ์ 2560

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์ 2560

สภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) 2015 - 2016 : จากข้อเสนอสู่นโยบาย
ปีที่พิมพ์ 2559

สรุปผลการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ด้านการศึกษา ครั้งที่ ๗
สะเต็มศึกษา: วัฒนธรรม การเรียนรู้สำหรับกำลังคนในศตวรรษที่ ๒๑
ปีที่พิมพ์ 2559

การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ เพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 (ฉบับสรุป)
ปีที่พิมพ์ 2559

ภารกิจ สกศ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์