ปีที่พิมพ์ : 2566

ISBN : 978-616-270-450-5

สรุปสาระสำคัญรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ในระยะ 5 ปีแรกของแผน (พ.ศ.2560-25

คำนำ

บทสรุปผู้บริหาร

สารบัญ

สารบัญตาราง

สารบัญภาพ

บทที่ 1 บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

ขอบเขตการดำเนินงาน

นิยามคำสำคัญ

ประโยชน์ที่ได้รับ

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ตอนที่ 1 แนวคิดและสาระสำคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

ตอนที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา

ตอนที่ 3 วิธีวิทยาการติดตามประเมินผล

ตอนที่ 4 กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผล

บทที่ 3 วิธีดำเนินการติดตามและประเมินผล

ระยะที่ 1 การติดตามสภาพการดำเนินงาน การประเมินผลผลิต ผลลัพธ์

และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

และตัวชี้วัด ตลอดจนการวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จ และปัจจัย

ที่เป็นอุปสรรคของการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2560-2579 ในระยะ 5 ปีแรกของแผน (พ.ศ. 2560-2564)

ระยะที่ 2 การจัดทำข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและการจัดการศึกษา

ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ในระยะต่อไป

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด