รายงานฉบับสมบูรณ์ ผลกระทบของโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชาต่อระบบการศึกษา ในมิติด้านเศรษฐศาสตร์และด้านการศึกษาโดยรวม

ปีที่พิมพ์ 2553

รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีที่พิมพ์ 2551

รายงานวิจัย เรื่อง ประมาณการความต้องการด้านการเงินเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยอาศัยแบบจำลองทางการเงิน

ปีที่พิมพ์ 2550

รายงานโครงการวิจัย เรื่อง มาตรการทางภาษีอากรเพื่อส่งเสริมการศึกษา

ปีที่พิมพ์ 2550

รายงานวิจัย เรื่อง ระบบการเงินเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีที่พิมพ์ 2550

การศึกษาต้นทุนผลผลิตของการเรียนการสอนในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน

ปีที่พิมพ์ 2550

การอุดหนุนค่าใช้จ่ายและการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี

ปีที่พิมพ์ 2550

การใช้แบบจำลองประมาณการทางการเงินในโครงการ กรอ.

ปีที่พิมพ์ 2550

รายงานผลการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบระบบงบประมาณเพื่อการศึกษาของประเทศไทยกับประเทศต่างๆ

ปีที่พิมพ์ 2550

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด