style2
เปลี่ยนการแสดงผล

สื่อสิ่งพิมพ์

วิจัยและการประเมินผล

ทิศทางและโจทย์วิจัยของการศึกษาไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
ปีที่พิมพ์ 2559

รายงานการวิเคราะห์สมรรถนะและการปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินของครูในระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่พิมพ์ 2560

รายงานการวิจัย เรื่องความทั่วถึงและเท่าเทียมของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่พิมพ์ 2560

แนวทางส่งเสริมเครือข่ายวิจัยทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ปีที่พิมพ์ 2559

รายงานการวิจัย การออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษา
ปีที่พิมพ์ 2559

รายงานการปรับปรุงระบบคลังข้อมูลสารสนเทศ สำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษา ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ปีที่พิมพ์ 2559

โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน (พ.ศ. 2557-2560) สะท้อนปัญหาและทางออก ตอบโจทย์ปฏิรูปการศึกษาไทย
ปีที่พิมพ์ 2558

กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ปีที่พิมพ์ 2558

รายงานกระบวนการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลนานาชาติ ด้านสมรรถนะผู้ใหญ่ของประเทศไทย
ปีที่พิมพ์ 2557

ภารกิจ สกศ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์