สกศ. ลุยต่อ เวิร์กช็อปพัฒนาหลักสูตรสาขาอาชีพ NQF เมืองนครสวรรค์ ปั้นกำลังคนตอบโจทย์พื้นที่

image

วันที่ 26 เมษายน 2567 สำนักกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยมี นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และเรือนจำกลางนครสวรรค์ กรมราชทัณฑ์ โดยการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

ที่ประชุมนำเสนอผลการเวิร์กช็อปจัดทำ (ร่าง) พัฒนาหลักสูตร 4 กลุ่ม ครอบคลุมสาขาอาชีพที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนากำลังคนของจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ 1) อาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตรระยะสั้น โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษา และหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2) อาชีพที่ตอบสนองความต้องการกำลังคนในพื้นที่และการเชื่อมโยงกับหลักสูตรสาขายานยนต์ไฟฟ้า หลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ ซ่อมบำรุงสถานีรถประจุไฟฟ้า และซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า 3) อาชีพตามความต้องการของกลุ่มเฉพาะ (การเพิ่มโอกาสให้กลุ่มพิเศษ) หลักสูตรบริการยานยนต์ (Carcare) และการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยกรมราชทัณฑ์ และ 4) การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ จากนั้นร่วมกันอภิปรายความครบถ้วนของหลักสูตร การปรับรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน หน่วยสมรรถนะ (UOC) ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพ (https://tpqi-net.tpqi.go.th/homes) เพื่อเป็นแนวทางขยายผลความร่วมมือในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์สู่การเป็นต้นแบบให้แก่จังหวัดที่มีบริบทใกล้เคียง ตลอดจนการเชื่อมโยงต่อเนื่องตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) อันเป็นเป้าหมายสำคัญของการขับเคลื่อน NQF ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Mid_153O93MwDbbllJ0kQaKe8Ldc0aeu?usp=drive_link

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด