ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 978-616-270-370-6

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
        1. ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
        2. แนวคิดและทฤษฎี
            2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลแพลตฟอร์ม
            2.2 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
            2.3 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
        3. สภาพปัจจุบันของการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง
            3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
            3.2 การดําเนินโครงการต่าง ๆ ที่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
        4. การจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มในต่างประเทศ
        5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3วิธีการดําเนินงาน
        ส่วนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
        ส่วนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
        ตอนที่ 1 การศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาวิธีการหรือแนวทาง
                     การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
                     ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
        ตอนที่ 2 การศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อพัฒนารูปแบบ
                     การจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วม
                     ของภาคเอกชน
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอเชิงนโยบาย
        5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
        5.2 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
              ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

Download

image
image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด