ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 978-616-270-334-8

รายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ National Digital Learning Platform สำหรับประเทศไทย

สารบัญ
บทนำ
 การทบทวนวรรณกรรม
วิธีการดำเนินงานวิจัย
ผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด