ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 978-616-270-345-4

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาชิรญาณวโรรส พระผู้ราชาปราชญ์ราชบัณฑิตไทย:งานและพระราชดำริด้านการศึกษา

คติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สารนายกรัฐมนตรี
คำปรารภเลขาธิการสภาการศึกษา
สารบัญ
สารบัญภาพ
บทที่ ๑ บทนำ
บทที่ ๒ พระประวัติ พระกรณียกิจและผลงาน
บทที่ ๓ พระดำริด้านการศึกษา
บทที่ ๔ บทสรุป
บรรณานุกรรมและบรรณานุกรมภาพ
ภาคผนวก
ผู้จัดทำ

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด