ปีที่พิมพ์ : 2565

ISBN : 978-616-270-404-8

รู้จักและเข้าใจการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่คืออะไร?
    นิยาม
    ความสําคัญและจุดเริ่มต้น
    หลักการ
    แนวคิด
    องค์ประกอบ
    บทบาท
    รูปแบบและกลไก
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เริ่มต้นอย่างไร?
    กรอบแนวคิดและองค์ประกอบ
    ขั้นตอนในการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
    ตัวอย่างของการมีส่วนร่วมฯ ในรููปแบบต่าง ๆ
    สภาวการณ์การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ในประเทศไทย
    “Model” ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และสถานศึกษา
“3 จังหวัดต้นแบบ” การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
    เริ่มต้น - จังหวัดพังงา
    พัฒนา – จังหวัดชัยภูมิ
    ต่อยอด – จังหวัดกาญจนบุรี
“4 ตัวแบบ” การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระดับตําบล
    โรงเรียนบ้านท่าแย้:

        จากวิกฤตโรงเรียน ICU สู่โรงเรียนขนาดเล็กคุณภาพของชุมชน
    ศูนย์การเรียนศรีสุวรรณสะเน่พ่อง (วิถีกระเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร):
        ศูนย์การเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกของไทย ตอบโจทย์บริบทเชิงพื้นที่
        อัตลักษณ์และชาติพันธุ์ เด็กทุกคนต้องได้เรียน
    เครือข่ายโรงเรียนเทศบาลเมืองชัยภูมิ:
        4 โรงเรียนคุณภาพของท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่น
    โรงเรียนบ้านตากแดด:
        จากโรงเรียนขนาดเล็กสู่สถานศึกษานวัตกรรมข้าวไร่ดอกข่า
การดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ สกศ.
ข้อเสนอว่าด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของประชาชนระดับจังหวัด

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด