ปีที่พิมพ์ : 2550

ISBN : 978-974-7051-63-6

เอกสารฉบับนี้นำเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5ปี)ระยะยาว พ.ศ.2550-2559 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเด็กและเยาวชนและเป็นกรอบสำหรับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

ความเป็นมา

ความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย

สภาพปัจจุบันและปัญหา

วิสัยทัศน์

วัตถุประสงค์ของนโยบายและยุทธศาสตร์

นโยบาย

กลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์หลัก

  • ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
  • ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพ่อแม่และผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
  • ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

เงื่อนไขสู่ความสำเร็จ

  • แผนภูมิยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-5 ปี พ.ศ. 2550-2559
  • หน่วยงานที่ร่วมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559
  • มติคณะรัฐมนตรี

Download

image
image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด