ปีที่พิมพ์ : 2563

ISBN : 978-616-270-272-3

การศึกษาระบบการเทียบโอนและระบบธนาคารหน่วยกิต : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารบัญ

คำนำ
บทสรุปผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ
          ตอนที่ 1 หลักการและเหตุผล
          ตอนที่ 2 คำถามการวิจัย
          ตอนที่ 3 วัถตุประสงค์
          ตอนที่ 4 คำจำกัดความ
          ตอนที่ 5 ขอบเขตการวิจัย
          ตอนที่ 6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
          ตอนที่ 7 กรอบแนวคิดการวิจัย
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
          ตอนที่ 1 สภาวการณ์ประเทศไทย
          ตอนที่ 2 สภาวการณ์การศึกษาไทย
          ตอนที่ 3 ระบบธนาคารหน่วยกิต
          ตอนที่ 4 กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบธนาคารหน่วยกิต
          ตอนที่ 5 ระบบธนาคารหน่วยกิตในประเทศไทย
          ตอนที่ 6 ระบบธนาคารหน่วยกิตในต่างประเทศ
          ตอนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
          ตอนที่ 1 การศึกษาระบบการเทียบโอนและระบบธนาคารหน่วยกิต ในจังหวัดที่เป็นกรณีศึกษา
          ตอนที่ 2 การศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมระบบธนาคารหน่วยกิตกับภาคการทำงาน ในจังหวัดกรณีศึกษาและระดับประเทศ
          ตอนที่ 3 การนำเสนอแนวทางส่งเสริมระบบธนาคารหน่วยกิตกับภาคการทำงาน
บทที่ 4 ผลการวิจัย
          ตอนที่ 1 ระบบธนาคารหน่วยกิตในจังหวัดที่เป็นกรณีศึกษา
          ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งเสริมระบบธนาคารหน่วยกิตกับภาคการทำงาน
          ตอนที่ 3 แนวทางการส่งเสริมระบบธนาคารหน่วยกิตกับภาคแรงงาน
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
          ตอนที่ 1 สรุปผลการวิจัย
          ตอนที่ 2 อภิปรายผลการวิจัย
          ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
รายการอ้างอิง
ภาคผนวก

 


 

 

Download

image

ภารกิจ ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

image

ข่าว สกศ. ดูทั้งหมด