ปีที่พิมพ์ : 2561
ISBN :

สาระสำคัญของรายงานฉบับนี้ ครอบคลุมประเด็นสำคัญของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา อันประกอบด้วย ความสำคัญของการประกันคุณภาพ ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จากต่างประเทศที่คัดสรร และบทวิเคราะห์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้รองรับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยใช้กระบวนการวิจัย เอกสาร เพื่อสรุปผลการวิเคราะห์เป็นสาระสำคัญของรายงานดังกล่าว
สารบัญ

บทนำ

 • วัตถุประสงค์
 • ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
 

ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง

 • กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 • นโยบายรัฐบาล
 
ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับประเทศ  

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จากประเทศต่างๆ ที่คัดสรร

 • ประเทศสิงคโปร์
 • ประเทศเวียดนาม
 • ประเทศนิวซีแลนด์
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประเทศญี่ปุ่น
 

บทวิเคราะห์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้รองรับการปฏิรูปประเทศฯ

 • ข้อเสนอเชิงนโยบาย
 • ข้อเสนอแนะต้นสังกัด
 
บรรณานุกรม  
ภาคผนวก  
   
   
   
   

Download