ปีที่พิมพ์ : 2559
ISBN : -

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลก ด้วยพระอัจฉริยภาพที่ทรงสั่งสมจากการศึกษา เรียนรู้ ผสมผสานกับประสบการณ์ที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนในทุกภูมิภาค จนมีคำกล่าวที่ว่า ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปไม่ถึง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รวบรวมพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาที่ทรงพระราชทานให้คณะครู ผู้บริหาร บัณฑิต นักเรียน นักศึกษา ในวโรกาสต่างๆ
สารบัญ
   
อาเศียรวาท  
คำนำ  
บทนำ  
ทศวรรษที่ 1 พุทธศักราช 2489-2500  
ทศวรรษที่ 2 พุทธศักราช 2501-2510  
ทศวรรษที่ 3 พุทธศักราช 2511-2520  
ทศวรรษที่ 4 พุทธศักราช 2521-2530  
ทศวรรษที่ 5 พุทธศักราช 2531-2540  
ทศวรรษที่ 6 พุทธศักราช 2541-2550  
ทศวรรษที่ 7 พุทธศักราช 2551-2559  
บรรณานุกรม  
คณะผู้จัดทำ  
   
   
   
   
   

Download