style2
เปลี่ยนการแสดงผล

สื่อสิ่งพิมพ์

มาตรฐานและการประกันคุณภาพ

รายงานการวิจัยแนวทางการจัดทำมาตรฐานอิสลามศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปีที่พิมพ์ 2561

รายงานการวิเคราะห์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้รองรับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ปีที่พิมพ์ 2561

รายงานผลการศึกษาการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของต่างประเทศ
ปีที่พิมพ์ 2559

รายงานการวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
ปีที่พิมพ์ 2559

แนวทางการดำเนินงานสมัชชาการศึกษา
ปีที่พิมพ์ 2559

รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
ปีที่พิมพ์ 2558

กระบวนการสร้างความเป็นพลเมือง กรณีตัวอย่างบ้านกาญจนาภิเษก
ปีที่พิมพ์ 2555

การศึกษาการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทย : เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิอาเซียน
ปีที่พิมพ์ 2555

รายงานการวิจัย แนวทางการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ ตามเป้าหมายในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)
ปีที่พิมพ์ 2555

ภารกิจ สกศ.

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปครูทั้งระบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สกศ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร สกศ. จัดอบรมวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

สื่อสิ่งพิมพ์